Setujukah jokowi mundur dari kursi presiden ???

Saya setuju
Setuju