Figur Pilihan Anda Untuk Pilgub Sulbar 2022

1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
2. Dr. H. Ramlan Badawi, M.H.
3. Dr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa, M.P.
3. Drs. H. Ali Baal Masdar, M.Si
4. Komjen. Pol (Purn) Drs. H. Syafruddin Kambo, M.Si
5. H. M. Aras Tammauni
6. K.H. Syibli Sahabuddin, M. Ag.
7. Hj. Enny Anggraeny Anwar
8. H. Ir. Iskandar Muda Baharuddin Lopa
9. Dirga Adhi Putra Singkarru, M.Sc
10. Drs. H. Andi Ibrahim Masdar
11. Muh. Asri Anas
12. Prof. Dr. H. Husain Syam, M.T.P.
13. Irjen. Pol. Drs. Baharuddin Djafar, M.Si.
14. Drs. H. Almalik Pababari